НВО VII КЛАС И ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-10259/11.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО в VII КЛАС И ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с оглед спазване на противоепидемичните мерки при провеждане на НВО в VII клас и на ДЗИ и подписване на анекс към Колективния трудов договор за системата на образованието, от 11.05.2020 г., във връзка с отваряне на нови зали, платформите за НВО VII клас и ДЗИ ще бъдат отворени за училищата в частта им за служебните лица.

Необходимо е всички директори да актуализират информацията за предложените квестори, като посочат всички възможни лица. Дадена е възможност на гимназиите да посочват учители за квестори в платформата за НВО VII клас и на основните училища да посочват учители за квестори в платформата за ДЗИ.

Моля, в срок до 17:00 часа на 13.05.2020 г. всички да посочат за всяко от подадените служебни лица за кои изпити може да изпълнява посочената роля.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД