Недопускане разпространението на проектите на учебници до училищата

Изх. №РУО1-7037/20.03.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен мащаб, с цел опазване здравето и живота на всички, директорите на училищата, в които предстои да бъде извършено от учителите оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за XI клас и на проектите на учебни комплекти по учебния предмет чужд език за постигане на ниво B1.1 и на ниво B2.1, Ви уведомявам, че издателствата и авторите са уведомени, че към настоящия момент не трябва да разпространяват по какъвто и да е начин проектите до училищата.

В случаи, в които вече са приети проекти на учебници и на учебни комплекти, нека те да се съхранят в училището по реда, указан от директора.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД