Недопустимост на действия с политически характер

Изх. № РУО1-35648/26.09.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Напомням, че съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование „В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност.“

Обръщам внимание, че не следва да се позволяват действия с политически характер на територията на поверените Ви образователни институции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД