Нова информационна система по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-12737/21.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-12594/20.04.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Дейност 3 „Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение, избор на теми за обучение на педагогическите специалисти, форми за планиране на обучения, избор на обучения и обучителни програми, възможности за on-line обучение и тестове, изготвяне на справки и други” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” е разработена нова платформа, която ще бъде достъпна на 26.04.2021 г. на адрес: https://edu-teachers.mon.bg

Достъпът на педагогическите специалисти и на образователните институции ще се осъществява със служебните акаунти от типа @edu.mon.bg. Само за тези, които все още нямат създаден служебен акаунт (педагогически специалисти в детските градини) ще се запази вход с потребителско име и парола от сегашната платформа https://teachers.mon.bg.

В платформата е включена и Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени“.

Достъпът до функционалностите на сегашната платформа https://teachers.mon.bg. ще бъде преустановен от 23.04.2021 г. с оглед необходимостта от прехвърляне на натрупаната до момента информация.

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция.

Съобщението е достъпно и на адрес: https://teachers.mon.bg

. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД