Нова образователна програма „Васил Левски и неговата тайна организация“ на НВИМ

Изх. № РУО1-2391/26.01.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2172/25.01.2024 г. Ви уведомявам, че по повод предстоящото отбелязване на 151 години от гибелта на Васил Левски Националният военноисторически музей (НВИМ) е разработил нова образователна програма „Васил Левски и неговата тайна организация“.

Целта на програмата е да надгради учебното съдържание, да провокира и засили интереса на учениците към осмисляне на ценностите и принципите на святото дело на Апостола. Програмата се адаптира съобразно възрастта на участниците и включва три модула – теоретична част под формата на презентация, музеен тур в експозицията с представяне на автентични вещи на Дякона и тяхната история и творческа част с играта „Тайна поща“.

Моля да сведете информацията за предлаганата от НВИМ нова образователна програма на вниманието на учителите по история и цивилизации от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)