Нова функционалност за изпит в ЕИСИП по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Изх. № РУО1-12528/17.04.2024 г.

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание да положат еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и писмо на МОН с вх. №РУО1-11562/09.04.2024 г., Ви уведомявам, че в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) е добавена нова функционалност за изпит по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – отразяване на заявленията на зрелостниците, както и на лицата, притежаващи диплома за средно образование.

Има добавено квадратче с „П“(повишителен) и „В“(валидиране) при избор на съответния изпит.

За да се активира квадратчето „П“, трябва за ученика да се активира бутона „Ще се явява на повишителен изпит“ и да се попълни коя година е завършил/явявал на ДЗИ.

Когато маркерът „Ще се явява на повишителен изпит“ е активен, ще има възможност за добавяне на изпит на вече въведен ученик в ЕИСИП, който ще полага изпит по реда на чл. 104а от Наредба № 11 от 2016.

Лицата, притежаващи диплома за средно образование и явяващи се изпит по реда на чл. 104а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, ще могат да се въвеждат като нови ученици в системата.

Функционалността е активна за училищата в периода на подаване на заявленията (24-26 април 2024 г.).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град)