Нови магистърски образователни програми

Изх. № РУО1-30721/29.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30639/29.10.2019 г. приложено Ви предоставям писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“ за стартиране на процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление Педагогика на обучението по…. за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД