Нови магистърски програми за учители по математика, информатика и/или информационни технологии

Изх. № РУО1-27579/13.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27555/12.07.2022г. Ви уведомявам, че Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, разкрива от 2022/2023 учебна година нови магистърски програми за учители по математика, информатика и/или информационни технологии:

  • Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ: https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/9377
  • Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии: https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/9378

Програмите ще бъдат представени на среща „Отворени врати за магистърските програми във ФМИ“, която ще се проведе на 13 юли 2022 г. от 17:00 часа онлайн в платформата Zoom (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/otvoreni-vrati-za-magistrskite-programi-vv-fmi-13072022-g). Целта на събитието е да се срещнат директори, кандидат-магистри и ръководители на програми, както и да се разяснят основни положения във връзка с кампанията.

Моля информацията да бъде представена на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция, с оглед включване в обучението.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД