НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-36361/ 29.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, РАБОТЕЩИ ПО НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с НП „Без свободен час“ – 2020 г., модул „Без свободен час в детската градина“ и модул „Без свободен час в училище“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 285 от 30 април 2020 г., и в изпълнение на т. 6.3 от програмата в частта изготвяне на окончателен отчет е необходимо в срок до 8 януари 2021 г. да подадете информация за средствата, одобрени от МОН и възстановени в бюджета на детската градина/училището, като попълните следния формуляр:

https://forms.gle/kUNqn6NvcJDMz1U46

В случай на невъзстановени средства, в същия срок е необходимо за внесете чрез ССЕВ доклад до началника на РУО – София-град за причините.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВАН ЙОВЧЕВ.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2695/ 09.12.2020 г. на началника на РУО – София-град)