НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-15291/ 24.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-211/ 18.06.2020 г. на МОН и в изпълнение на НП „Без свободен час“ – 2020 г., модул „Без свободен час в детската градина“ и модул „Без свободен час в училище“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 285 от 30 април 2020 г., Ви уведомявам следното:

Онлайн платформата за кандидатстване по Национална програма „Без свободен час“ – 2020 г. ще бъде активна от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. Училищата, ЦСОП и детските градини могат да публикуват заявки за осъществени замествания на отсъстващи учители за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Регионалните управления на образованието одобряват въведената информация от 16.07.2020 г. до 31.07.2020 г. Одобрените от РУО след 31.07.2020 г. заявки няма да могат да се генерират от системата и съответно не могат да бъдат изплатени.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД