НП „България – образователни маршрути“, Модул 1 „Образователни маршрути“

Изх. № РУО1 – 18880/20.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

                                                                               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105-146/13.06.2023 г. , с вх. №РУО1-18075/13.06.2023 г., Ви уведомявам, че с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми (НП) за развитие на образованието за 2023 година.

Национална програма „България – образователни маршрути“ е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н.

Бенефициенти на средствата по модул 1 „Образователни маршрути“ са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български неделни и държавни училища от чужбина, подпомагани от МОН.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата.

Кандидатстването по Модул 1 се извършва в срок до 45 дни от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката с формуляр по образец. Дейностите по Модул 1 се планират и изпълняват до 30.06. 2024 година.

Държавните, общинските, частните и духовните училища кандидатстват в електронната платформа ischools.mon.bg, а българските училища от чужбина в електронната платформа world.mon.bg.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД