НП „Хубаво е в детската градина“

Изх. № РУО1-16451/22.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение №295/24.04.2024 г. на Министерския съвет са одобрени Националните програми (НП) за развитие на образованието за 2024 година., в т. ч. и Национална програма „Хубаво е в детската градина“.

Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По програмата е допустимо изпълнението на следните дейности:

  1. Създаване на условия и изграждане на позитивна образователна среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи в областта на здравословното хранене и здравословния начин на живот. При необходимост е допустимо наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
  2. Изработване и прилагане на иновативни практики и провеждане на дейности в и извън детската градина за надграждане на екипната работа между педагогическите и непедагогическите специалисти, които да повишат качеството и ефективността на взаимодействие с децата, в т.ч. и иновативни практики за приобщаване и успешна адаптация на деца със специални образователни потребности.
  3. Провеждане на обучения от детските градини с обучени обучители за прилагане на педагогическа практика „Утринна приказка“ (образователни модели). Обучението ще се реализира по шест последователни теми, както следва: 1. Планиране на дейността. 2. Организиране на средата. 3. Ресурси. 4. Качествено изпълнение. 5. Споделяне и анализ. 6. Преход към предстоящите дейности. Всяка детска градина ще може да обучи най-малко 10 учители от други детски градини за прилагане на практиката.

Детските градини кандидатстват за участие по Дейности 1, 2 и 4, за което представят формуляр по образец в сроковете, определени в програмата. На електронната страница на МОН ще бъде публикуван списък на детските градини, които са допустими за изпълнение на Дейност 4.

В проектните предложения дейностите може да бъдат допълвани и надграждани с други дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта.

Условия и ред за кандидатстване:

  1. Документи за кандидатстване по Дейности 1, 2 и 4:

1.1. Формуляр за кандидатстване.

1.2. Автобиографии на членовете на екипа по проекта.

1.3. Концепция за изпълнението на иновативния проект, която задължително включва описание на иновацията, план-график за изпълнението на проекта и очакваните резултати (не само за екипа на детската градина, но и за децата) от неговото изпълнение или

иновативна и авторска програмна система, като тяхната приложимост се оценява от регионалната комисия.

1.4.Декларация от директора на детската градина за недопускане на двойно финансиране (съгласно т. 10 от националната програма).

  1. Изисквания към проектните предложения и срок за подаване на проектните предложения по Дейности 1, 2 и 4:

2.1. Проектното предложение следва да е подготвено съгласно формуляра за кандидатстване и да съдържа всички изисквани документи за кандидатстване.

2.2. Проектното предложение следва да е обсъдено и одобрено от педагогическия съвет на детската градина, подписано от директора и подпечатано с печата на детската градина.

2.3. Проектното предложение следва да е изпратено в срок до 30 юни 2024 г. за оценяване в РУО на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

2.4. Подаването и оценяването на проектните предложения може да се извършва и по електронен път.

Всяка детска градина има право да участва само с едно проектно предложение по програмата.

Пълна информация за Национална програма „Хубаво е в детската градина“ може да намерите на следния линк: https://www.mon.bg/nfs/2024/04/np24-04_detska-gradina_250424.pdf.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД