НП „Хубаво е в детската градина“

Изх. № РУО1-18335/15.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-146/13.06.2023 г. , с вх. №РУО1-18075/13.06.2023 г., Ви уведомявам, че с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми (НП) за развитие на образованието за 2023 година.

НП „Хубаво е в детската градина“ е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По програмата е допустимо изпълнението на следните дейности:

  1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
  2. Реализиране на иновативни практики за провеждане на дейности в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата, както и за социално- емоционалното развитие на децата чрез дейностите по някое от образователните направления „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическа култура“.
  3. Организиране и провеждане на регионални и национални форуми по предучилищно образование, в т.ч. Национална конференция „Водим бъдещето за ръка“.

Детските градини участват едновременно в дейности 1 и 2. Не е допустимо самостоятелното изпълнение само на една от дейностите.

В проектните предложения дейностите може да бъдат допълвани и надграждани с други дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта. Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

Проектното предложение следва да е подготвено съгласно формуляра за кандидатстване и да съдържа всички изисквани документи за кандидатстване. Проектното предложение следва да е обсъдено и одобрено от педагогически съвет на детската градина, подписано от директора и подпечатано с печата на детската градина. Проектното предложение следва да бъде изпратено в срок до 30 юни 2023 г. за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако е подписано с електронен подпис.

Необходими документи за кандидатстване:

  • формуляр за кандидатстване;
  • автобиографии на членовете на екипа по проекта;
  • концепция за изпълнение на иновативния проект, която задължително включва описание на иновацията, план-график за изпълнение на проекта и очакваните резултати (не само за екипа на детската градина, но и за децата) от неговото изпълнение или иновативна и авторска програмна система, като тяхната приложимост се оценява от регионалната комисия;
  • декларация от директора на детската градина за недопускане на двойно финансиране (съгласно т. 13.2. от националната програма).

Всяка детска градина има право да участва само с едно проектно предложение по програмата.

 

Приложение:

  1. НП „Хубаво е в детската градина“.
  2. Формуляр за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД