Обезпечаване на видеонаблюдението на местата за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-38263/17.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-304/23.08.2022 г., вх. №РУО1-31365/23.08.2022 г. Ви уведомявам, че с цел обезпечаване на видеонаблюдението на местата за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2022/2023 година следва да създадете организация на изпълнението на разпоредбата на чл. 82а, ал. 5 от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

След анализ на информацията е установено, че за да се осъществява видеоконтрол в реално време в училищата, в които се провеждат държавни зрелостни изпити е необходимо да бъдат отстранени проблемите, свързани с техническа несъвместимост между изградените системи за видеонаблюдение в училищата и платформата „Посещаемо и безопасно училище“, с невъзможността на училищата да отделят общото видеонаблюдение на сградите от това в залите, в които се провежда ДЗИ и др.

Отстраняването на посочените проблеми изисква на ниво училище да бъдат извършени технологични промени за съвместимост на системите за видеонаблюдение и да бъдат обучени специалисти.

В срок до 31.03.2023 г. следва да внесете доклад до началника на РУО – София-град за извършените настройки на системите за видеонаблюдение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД