Областен кръг – Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2021 г.

Изх. № РУО1-7817/09.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-82/09.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, Ви уведомявам, че на 26 март 2021 г. (петък) от 09:00 часа ще се проведе областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII, XI-XII клас.

В изпълнение на т. 84 от Глава втора „Национални състезания“, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ е определено 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9. Лице за контакт от училището е Марио Гергинов – заместник-директор по учебно- творческа дейност, с e-mail за връзка: [email protected], тел. 0892603373.

С оглед гореизложеното, в срок до 17:00 часа на 17.03.2021 г. моля да попълните и да изпратите приложената заявка за участие в Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на електронна поща: [email protected]. При подаване на заявка за участие, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл следва да се изпрати заедно със заявката. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.

Всички участници в областния кръг на състезанието трябва да бъдат облечени с нужното за целта игрално облекло.

След приключване на състезателния ден, областна комисия изготвя в срок от 5 работни дни протокол за явилите се ученици от съответната възрастова група и за техните резултати, като предлага на националната комисия за всяка възрастова група участниците с най-висок резултат за национален кръг, който ще се проведе от 4 юни до 6 юни 2021 г. в град София.

Информация относно провеждане на областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде публикувана на сайта на 140. СУ „Иван Богоров“: www.140su.com.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организиране и провеждане на състезанието.

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.
  2. Заявка за участие в областен кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ 2021 г.
  3. Декларация за информираност и съгласие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД