Областен кръг на Националната олимпиада по техническо чертане през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-4913/23.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед  № РД 01-89/15.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата техническо чертане ще се проведе на 11.03.2023 г. от 09.00 часа в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. Изпитните материали се изпращат от експерта в МОН половин час преди началото на олимпиадата по електронен път на директора на училището домакин.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата следва в срок до 02.03.2023 г. да изпратят по служебен път на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – училище координатор, списък на класираните за областен кръг ученици, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас), списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/, на имейл: [email protected].

Квесторите следва да се явят в НПГПТО „М. В. Ломоносов“  на 11.03.2023 ч. (събота) в 08.00 ч.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 11.03.2023 ч. (събота) в 08.30 ч. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД