Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-4157/09.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 02.03.2024 г. от 09:00 часа в 122 OУ „Николай Лилиев“, ул. „Презвитер Козма“ № 2.

Информация за класираните проекти за областен кръг на олимпиадата по информационни технологии може да намерите сайта на олимпиадата на адрес: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Моля да уведомите учениците от повереното Ви училище, които участват с проекти в Националната олимпиада по информационни технологии и техните ръководители, че съгласно регламента на олимпиадата всички ученици, класирани за областния кръг, следва до 19.02.2024 г. да са качили на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg съгласно указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проектите. Няма да се допуснат до защита проекти без да е качена цялата изисквана документация.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят поне 30 минути преди определеното им по график време за защита на 02.03.2024 г. в 122 ОУ и задължително да носят проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проекта) на преносима външна памет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да представят своя проект. Учениците ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност.

Училищните комисии трябва да предадат до 19.02.2024 г. на 122 ОУ – училище координатор, комплекти документация (Приложение 1) и декларации (Приложения 2, 3 и 4) за всеки от проектите, който ще се явява на областен кръг, на хартиен носител. Графикът за защита на проектите ще бъде изготвен само за предоставената в срок документация в училището координатор и ще бъде публикуван на сайта на олимпиадата: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и на 122 ОУ: https://122ou.com/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД