Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-4290/12.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ИМА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и на Регламента на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 24 февруари 2024 г. (събота) от 09.00 ч. , както следва:

  1. За учениците от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Подуяне, Средец и Сердика – в 137. СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.
  2. За учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Панчарево, Слатина, Студентски и Триадица – в  81. СУ „Виктор Юго“, район Младост, ул. „Бъднина“ № 3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

Информация за разпределението на учениците по зали е изпратена на училищата, в които те се обучават. В деня на провеждане на олимпиадата разпределението по зали ще бъде поставено на видно място във фоайето на училището.

На 24 февруари 2024 г., всички ученици от IV клас, класирани за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят с документ за самоличност /ученическа карта/ и да заемат местата си по зали от 08.30 до 08.40 часа. Инструктажът на учениците започва в 08.45 часа и след този час няма да бъдат допускани.

Квесторите, определени от повереното Ви училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени /важи същото разпределение по райони/, от 07.30 до 07.40 ч. на 24.02.2024 г. за инструктаж.

Моля да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците за мястото за явяване на областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас на 24.02.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД