Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-5013/10.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ИМА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г.  на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата, Ви уведомявам, че областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 27 февруари 2021 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

  1. За учениците  от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел и Сердика – в СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.
  2. За учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в  СУ „Виктор Юго“, район Младост, ул. „Бъднина“ № 3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 27 февруари 2021 г., всички ученици от IV клас, класирани за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – ученическа книжка, ученическа карта или бадж.

Квесторите, определени от повереното Ви училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, от 07.30 до 07.45 ч. на 27.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците за мястото за явяване на областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас на 27.02.2021 г.

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД