Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-8115/18.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания,, Ви уведомявам, че областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 26.02.2022 г. от 09.00 ч. (събота), в следните училища домакини:

  1. В 137. СУ „Ангел Кънчев“,район Люлин, бул. „Европа“ № 135 – за учениците  от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел и Сердика.
  2. В 81. СУ „Виктор Юго“,район Младост, ул. „Бъднина“ № 3 – за учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ следва в срок до 23.02.2022 г.  да изпратят по служебен път на училището координатор списък на класираните  за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за областен кръг ученици, които имат валиден документ за ваксинация, преболедуване  или изследване и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки трима заявени участници се определя по един квестор/, на имейл: [email protected]

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 26.02.2022 г. до 07:30 ч.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.02.2022 г. в 08:00 ч. в посочените училища домакини.

Класираните за областния кръг ученици, които имат валиден документ за ваксинация, преболедуване  или изследване следва да се явят на 26.02.2022 г. в 08:30 ч. в посочените училища домакини.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (ученическа книжка).

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД