Областен кръг на Националната олимпиада по техническо чертане през учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-9161/28.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и писмо на МОН с № 9105-74/25.02.2022 г., вх. № РУО 1-8947/25.02.2022 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Националната олимпиада по техническо чертане  ще се проведе на 12.03.2022 г. от 09:00 часа в Професионална гимназия по транспорт и енергетика (ПГТЕ)  „Хенри Форд“, определена за училище координатор и домакин. Лицето за контакт от училището е Николай Панайотов – заместник-директор по учебно-производствена дейност, имейл: [email protected]  Вариантът на задачите ще бъде изтеглен в МОН в същия ден и ще бъде публикуван на адрес: https://competitions.mon.bg За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg.

Времето за провеждане на областния кръг на олимпиадата по техническо чертане за първа група (ученици от VІІ и VІІІ клас)  е 4 астрономически часа, а за втора и трета група (ученици от ІХ до ХІІ клас) е 5 астрономически часа.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 17.00 ч. на 04.03.2022 г. да изпратят по служебен път на училището координатор, на имейл: [email protected], списък на класираните  за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“.

Квесторите следва да се явят в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 12.03.2022 г. в 07.30 ч.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 12.03.2022 г. в 08.00 ч.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 12.03.2022 г. в 08.30 ч.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА          

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-554/23.02.2022 г.

на Началника на РУО – София-град/