Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии – допълнителни указания

Изх. № РУО1-11185/16.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.03.2022 г. от 09:30 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла” № 52.

Графикът за защита на проектите е публикуван на сайта на олимпиадата: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/ и на сайта на НПМГ: https://npmg.org/.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 18.03.2022 г. следва да изпратят по служебен път на имейл: [email protected]  на училището координатор списък на класираните  за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“.

Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и тези, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят 30 минути преди определеното им по график време за защита на 19.03.2022 г. в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла” № 52.

Класираните за областен кръг ученици, които са карантинирани, следва да се свържат с Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии на тел: 0886004695 и/или на мейл [email protected], за да ги включи да защитават онлайн.

Моля да уведомите учениците от повереното Ви училище, които участват с проекти в Националната олимпиада по информационни технологии и техните ръководители, че на 19.03.2022 г. трябва да носят проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проекта) на преносима външна памет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да представят своя проект.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД