Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1 – 2884/03.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.02.2023 г. от 09:00 часа в 149 СУ „Иван Хаджийски“ – ж.к. Овча купел 2, ул. „Иван Хаджийски“ № 21.

Информация за класираните проекти за областен кръг на олимпиадата по информационни технологии може да намерите сайта на олимпиадата на адрес: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Моля да уведомите учениците от повереното Ви училище, които участват с проекти в Националната олимпиада по информационни технологии и техните ръководители, че съгласно регламента на олимпиадата всички ученици, класирани за областeн кръг, следва до 14.02.2023 г. да са качили на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg съгласно указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проектите. Няма да се допуснат до защита проекти без да е качена цялата изискваща се документация.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят поне 30 минути преди определеното им по график време за защита на 19.02.2023 г. в 149 СУ и задължително да носят проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проекта) на преносима външна памет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да представят своя проект. Учениците ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка)

Училищните комисии трябва да предадат до 13.02.2023 г. на хартиен носител 149 СУ – училище координатор, комплект документация (Приложение 1) и декларации (Приложения 2, 3 и 4) за всеки от проектите, който ще се явява на областен кръг. Графикът за защита на проектите ще бъде изготвен само за предоставената в срок документация в училището координатор и ще бъде публикуван на сайта на олимпиадата: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и на 149 СУ: https://www.149suih.org.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД