Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-4833/ 21.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ИМА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата., Ви уведомявам, че:

Областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 29 февруари 2020 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика и Триадица – в 137. СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.

За учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър,  Кремиковци, Лозенец, Младост, Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец и Студентски  – в 81. СУ „Виктор Юго“, район Младост, ул. „Бъднина“ № 3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 29 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – ученическа книжка.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 29.02.2020 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас на 29.02.2020 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД