Областен кръг на Национална олимпиада по Гражданско образование – 11.03.2022 г.

Изх. № РУО1-8582/23.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по гражданско образование за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по гражданско образование ще се проведе до 22.03.2022 г.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по гражданско образование, в срок до 10.03.2022 г. следва да изпратят протоколи за класираните на областния кръг ученици по възрастови групи и техните резултати, подписани с електронен подпис, както и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на e-mail: [email protected], Росанка Гогова – заместник-директор на 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ /училище координатор/. Списъкът по т.11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Класираните за  областен кръг ученици попълват анкетна карта /Приложение № 1 към Регламента/, която се прилага към проекта. На заглавната страница на проекта се изписва само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат авторът/ите. Не се допускат проекти, които са представяни в предходна олимпиада по гражданско образование или в други ученически олимпиади и състезания.

Класираните от училищната комисия проекти, получили най-малко 75 точки  от максималния брой 100 точки, заедно с попълнената анкетна карта, картите за оценяване и протоколите с класираните за областен кръг ученици на хартиен носител, се предават на 11.03.2022 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ – стая №1.

Учениците от трета и четвърта възрастова група трябва да представят своя проект и на електронен носител.

 

Приложения:

Протокол № 1 – първа възрастова група.

Протокол № 2 – втора възрастова група.

Протокол № 3 – трета възрастова група.

Протокол № 4 – четвърта възрастова група.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД