Областен кръг на Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-2261/27.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град,  и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 04.02.2023 г. от 09:00 часа в СМГ, ул. „Искър” 61 и в Първа частна математическа гимназия, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 58.

Квесторите следва да се явят на 04.02.2023 г. в 08:00 часа в СМГ или ПЧМГ.

Списък с класираните за областен кръг ученици и къде са разпределени да се явят е публикува на адрес: https://sofiacode.com.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 04.02.2023 г. в 08:30 часа, но не по-късно от 08:45 часа в СМГ или ПЧМГ, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по информатика!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД