Областен кръг на Национална олимпиада по история и цивилизации

Изх. № РУО1-4766/15.02.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г.,  изменена със заповед № РД 01-101/12.02.2024 г. на началника на РУО – София-град,  и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизации, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 25.02.2024 г. от 09:00 часа, както следва:

  1. За класираните за областен кръг ученици от V клас – в 17 СУ „Дамян Груев“, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ № 64.
  2. За класираните за областен кръг ученици от VI клас – в 23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри“, район Слатина, бул. „Ситняково“ № 21.
  3. За класираните за областен кръг ученици от VII клас – в 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Петър Парчевич“ № 43.
  4. За класираните за областен кръг ученици от VIII клас – в 7 СУ „Свети Седмочисленици“, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28.
  5. За класираните за областен кръг ученици от IX клас, които по училищен учебен план изучават учебния предмет история и цивилизации с разширено изучаване на чужд език (РИЧЕ) и без РИЧЕ – в 7 СУ „Свети Седмочисленици“, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28.
  6. За класираните за областен кръг ученици от IX клас, които по училищен учебен план изучават учебния предмет история и цивилизации с интензивно изучаване на чужд език (ИИЧЕ) – в 7 СУ „Свети Седмочисленици“, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28.
  7. За класираните за областен кръг ученици от X клас – в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 13.
  8. За класираните за областен кръг ученици от XI клас – в 7 СУ „Свети Седмочисленици“, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28.
  9. За класираните за областен кръг ученици от XII клас – в 33 ЕГ „Света София“, район Илинден, ул. „Пловдив“ № 20.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 25.02.2024 г. в 08.00 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и химикал в съответното училище домакин, като заемат местата си в изпитните зали до 08:30 часа

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 21.02.2024 г. да изпратят по служебен път на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – училище координатор /на имейл: [email protected]/ списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

В срок до 21.02.2024 г. училищата, от които има класирани ученици следва да изпратят на училищата домакини списък на определените със заповед на директора квестори /с име и фамилия, заемана длъжност и учебен предмет, по който преподава квесторът/. На всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 квестор.

Квесторите следва да се явят на 25.02.2024 г. в 07:45 часа за инструктаж в училището домакин, в което са разпределени.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД