Областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година

Изх.№ РУО1-35464/30.10.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година /Приложение 2/, изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието ще се проведе на 02.11.2023 г. (четвъртък) в определеното със заповед № РД01-470/19.09.2023 г.  на началника на РУО – София-град училище-домакин – Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60. Класираните за участие в областния кръг ученици от първа възрастова група /VI до VIII клас, включително/ и от втора възрастова група /IX до XI клас, включително/ следва да се явят съобразно приложения към настоящето писмо график.

Моля да уведомите класираните от повереното Ви училище ученици за участие в областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година и да създадете необходимата организация за тяхното участие.

Участниците следва да носят документ за самоличност.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите и имената на класираните ученици и график за явяване на областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2682/27.10.2023 г.

на началника на РУО – София-град/