Областен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1-12820/22.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-779/25.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-181/09.04.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-188/13.04.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по БДП през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата ще се проведе на 15.05.2021 г. от 10:00 часа.

За училище-координатор на състезанието е определено 40 СУ, а за училища-домакини са определени 40 СУ, 29 СУ, 16 ОУ и 145 ОУ.

Право на участие в състезанието имат училищни отбори, формирани от ученици в дневна форма на обучение, разпределени според степените и етапите на училищно образование, както следва:

I състезателна група – ученици от V – VII клас;

II състезателна група – ученици от VIII – X клас.

Училищните отбори от I състезателна група се формират от момичета и момчета (трима състезатели и един резерва) – по един ученик от V, VI и VII клас. Резервният състезател е ученик от VII клас. Не се допуска до участие отбор, който включва само момчета или само момичета.

Училищните отбори от II състезателна група се формират от девойки и юноши (трима състезатели и един резерва) – по един ученик от VIII, IX и X клас. Резервният състезател е ученик от X клас. Не се допуска до участие отбор, който включва само девойки или само юноши.

За ръководител на отбор със заповед на директора на училището се определя учител по БДП, притежаващ квалификация по методика на обучението по БДП.

В състезанието се допускат само клинично здрави ученици, ръководители и други участници, които включително не са контактни или карантинирани в условията на Covid-19.

За участие в състезанието са необходими следните документи (задължителни за всички кръгове на състезанието):

  1. Списък на отбора по образец (Приложение № 1), съдържащ трите имена, дата и година на раждане, клас на обучение на ученика. Списъкът се подписва от ръководителя на отбора и от директора на училището, като се заверява с печата на училището. На състезанието този списък се предава на главния ръководител за организиране и провеждане на съответния кръг от състезанието и е неразделна част от протокола за класиране в състезанието.
  2. Ученическа карта.
  3. Документ за предсъстезателен физикален медицински преглед, извършен не по-рано от 72 часа преди състезанието, издаден от медицински специалист по образец (Приложение № 2) – документът е задължителен само за състезателите, които ще участват в практическия тест.
  4. При наличие на лекар в училището или осигурен лекар от общината за извършване на предсъстезателния медицински преглед, се допуска да се представи списък по образец (Приложение № 2А).
  5. Застрахователна полица „Злополука”, индивидуална или групова, с приложен към нея списък, заверен от застрахователя или директора на училището.
  6. Заповед на директора на училището за определяне на ръководител на отбора.

При нарушения на изискванията по т. 1-5 се налагат следните санкции:

– отборът не се допуска до участие;

– при нередовен състезател, същият се отстранява, не се присъждат точки, а за тестовете, в които е участвал се отнемат присъдените на отбора точки;

– при непълни и нередовни документи главният ръководител за организиране и провеждане на състезанието отстранява отбора/ състезателя от участие в състезанието.

При установени нарушения на разделите за документи и заявките за участие организаторите – директорите на училищата, писмено уведомяват началника на РУО и директора на съответното училище в срок до 3 дни от датата на установеното нарушение.

Проверката на документите се провежда в деня, предхождащ състезанието, преди техническата конференция.

Класирането е отборно. Победител е отборът, получил най-голям брой точки от писмения и от практическия тест. При равен брой точки на по-предна позиция се класира отбор с по-голям брой точки от писмения тест. Допуска се при равен брой точки на писмения и на практическия тест класиране на повече от един отбор на едно място, включително и на I, II и III място, като това става за сметка на следващите места.

Областният кръг от състезанието се провежда в две части:

  1. Писмен тест.
  2. Практически тест.

Между отделните части на състезанието е необходимо да се предвиди време за придвижване на участниците от мястото на писмения тест до мястото за провеждане на практическия тест.

За участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласие за публикуване на:

– резултатите на отбора и личните данни на учениците (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

– снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието.

При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на отбора от кръговете на състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на учениците. Фиктивният номер се предоставя на ученика в училището, в което той се обучава. Училището- координатор на областния кръг на състезанието предоставя информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати се обявяват от съответните училища, в които те се обучават.

За участие в областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата в срок до 13.00 ч. на 27.04.2021 г. следва да попълните информация на адрес: https://forms.gle/tUdQor3yoRSpnf6d8

 

Приложение:

  1. Регламент на Националното състезание по БДП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД