Областен кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2023/2024 учебна година

Изх. № РУО1-32894/10.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, съгласно  Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 към заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и училища домакини, в които да се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното многоезично състезание през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 14.10.2023 г. /събота/ от 10.00 ч. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска“ № 35.

Квесторите следва да се явят в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ на 14.10.2023 г. /събота/ в 09.00 ч.

Учителите-четци следва да се явят в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ на 14.10.2023 г. /събота/ в 09.30 часа.

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 14.10.2023 г. /събота/ до 09.30 ч. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/