Областен кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2022/2023 учебна година

Изх. № РУО1-37985/13.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното многоезично състезание, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 15.10.2022 г. /събота/ от 10.00 ч. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска“ № 35.

Квесторите следва да се явят в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, на 15.10.2022 г. /събота/ в 09.15 ч.

Учители-четци следва да се явят в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ на 15.10.2022 г.  /събота/ в 09.30 часа.

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 15.10.2022 г. /събота/ в 09.30 ч. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД