Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност през учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-5943/01.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по финансова грамотност за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по финансова грамотност  ще се проведе на 19.02.2022 г. от 11:00 часа в 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Лицето за контакт от училището е Иванка Вълкова – заместник-директор по учебна дейност, с имейл за връзка: [email protected] .

С оглед гореизложеното, на посочения имейл – в срок до 17.00 ч. на 08.02.2022 г., следва да потвърдите участие на учениците от повереното Ви училище в Националното състезание по финансова грамотност, като изпратите списък по класове, както и декларации на участниците за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни. Директорите на училищата, от които има  желаещи за участие в Националното състезание по финансова грамотност, да изпратят на училището координатор и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на учениците, които имат „зелен сертификат“, и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 10 заявени участници се определя по един квестор/ на горния имейл адрес.

Квесторите следва да се явят в 23. СУ  на 19.02.2022 г. в 9.30 ч.

Учениците, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 19.02.2022 г. в 10.00 ч. в 23.СУ. Учениците, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 19.02.2022 г. в 10.30 ч. в 23.СУ.

Националното състезание ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Моля да запознаете учителите по математика, технологии и предприемачество, география и икономика и гражданско образование с Регламента за организиране и провеждане Националното състезание по финансова грамотност.

 

Приложение: 1. Регламент на Националното състезание по финансова грамотност през учебната 2021/2022 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД