Областен кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2022 г.

Изх. № РУО1-8908/25.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че на 25 март 2022 г. (петък) от 09:00 часа ще се проведе областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII, XI-XII клас.

За училище координатор на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ е определено 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9. Лице за контакт: Марио Гергинов – заместник-директор по учебната дейност, e-mail: [email protected] или [email protected],тел. 0892603373.

В срок до 17:00 часа на 18.03.2022 г. следва да попълните и да изпратите приложената заявка за участие в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на електронна поща: [email protected]. При подаване на заявка за участие, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл следва да се изпрати заедно със заявката. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието, е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.

В деня на състезанието, директорите на училища следва:

  • да организират тестване с бързи неинвазивни тестове на участниците, които имат подадена декларация за съгласие за тестване;
  • да изготвят списък на участниците в състезанието с отразен резултат от проведения бърз неинвазивен тест или наличие на „зелен сертификат“ (съгласно приложения образец), който да предоставят на училището координатор.

Всички участници в областния кръг на състезанието трябва да бъдат облечени с нужното за целта игрално облекло.

Информация относно провеждане на областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде публикувана на сайта на 140. СУ „Иван Богоров“: www.140su.com.

Състезанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.
  2. Заявка за участие в областен кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ 2022 г.
  3. Декларация за информираност и съгласие.
  4. Списък на участниците в състезанието с резултатите от проведено тестване или наличие на „зелен сертификат“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД