Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1 – 2621/31.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по финансова грамотност, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 18.02.2023 г. от 11.00 ч. в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – район Слатина, бул. „Ситняково“ № 21.

В срок до 07.02.2023 г. ученикът в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Декларацията се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

Директорите на училищата, от които има ученици, заявили желание за участие в областния кръг на състезанието, следва в срок до 07.02.2023 г. да изпратят по служебен път на 23. СУ – училище координатор, списък на учениците, заявили желание за участие в областен кръг, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас) и списък с имената и длъжност на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 10 заявени участници се определят по двама квестори/, на имейл: [email protected]. Списъкът на учениците по класове се представя в табличен вид със следните реквизити: имена, клас, електронен адрес, декларация за информираност и съгласие, фиктивен номер. Срещу имената на учениците, които чрез декларация за информираност и съгласие са заявили нежелание за публикуване на резултатите им от състезанието, училището записва „НЕ“ в колоната „Декларация за информираност и съгласие“.

Квесторите следва да се явят в 23. СУ на 18.02.2023 г. до 10.00 ч.

Учениците, заявили желание за участие в областния кръг на състезанието, следва да се явят на 18.02.2023 г. до 10.30 ч. в 23. СУ, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Моля да запознаете учителите по математика, технологии и предприемачество, география и икономика и гражданско образование с Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по финансова грамотност.

 

Приложение:

  1. Регламент на Националното състезание по финансова грамотност през учебната 2022/2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД