Областен кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2023 г.

Изх. № РУО1-4916/23.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед №РД01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще се проведе на 17 март 2023 г. (петък) от 09:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9.

В срок до 17:00 часа на 10.03.2023 г. следва да попълните и да изпратите приложената заявка за участие в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на електронна поща: [email protected]. При подаване на заявка за участие, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл следва да се изпрати заедно със заявката. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието, е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.

Учениците, които участват в областния кръг ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Информация относно провеждане на областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде публикувана на сайта на 140. СУ „Иван Богоров“: www.140su.com.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.
  2. Заявка за участие в областен кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ 2023 г.
  3. Декларация за информираност и съгласие на ученик навършил 16-годишна възраст.
  4. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД