Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност през учебната 2023/2024 г.

Изх. №РУО1-3625/06.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката  /консолидирана версия/, заповед №РД01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед №РД01-636/09.10.2023 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед №РД01-65/02.02.2024 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища домакини, в които да се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание по „Финансова грамотност“, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 17.02.2024 г. от 11.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище , ул. „Искър № 61.

В срок до 06.02.2024 г. ученикът в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Декларацията се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

Директорите на училищата, от които има ученици, заявили желание за участие в областния кръг на състезанието, следва в срок до 06.02.2024 г. да изпратят по служебен път на СМГ „Паисий Хилендарски“ – училище координатор, списък на учениците, заявили желание за участие в областен кръг, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас) и списък с имената и длъжност на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 10 заявени участници се определят по двама квестори/, на имейл: [email protected]. Списъкът на учениците по класове се представя в табличен вид със следните реквизити: имена, клас, електронен адрес, декларация за информираност и съгласие, фиктивен номер. Срещу имената на учениците, които чрез декларация за информираност и съгласие са заявили нежелание за публикуване на резултатите им от състезанието, училището записва „НЕ“ в колоната „Декларация за информираност и съгласие“.

Квесторите следва да се явят в СМГ на 17.02.2024 г. до 09.30 ч.

Учениците, заявили желание за участие в областния кръг на състезанието, следва да се явят на 17.02.2024 г. до 10.30 ч. в СМГ, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Моля да запознаете учителите по математика, технологии и предприемачество, география и икономика и гражданско образование с Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по финансова грамотност.

 

Приложение:

  1. Регламент на Националното състезание по финансова грамотност през учебната 2023/2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД