Областен кръг на национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-35405/22.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед  № РД 09-2643/30.09.2021 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието ще се проведе на 23.10.2021 г. (събота) в определеното със заповед № РД 01-712/04.10.2021 г.  на началника на РУО – София-град училище-домакин – Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Дондуков“ № 60 /Актова зала, първи етаж/. Класираните за участие в областния кръг ученици от първа възрастова група /VI до VIII клас, включително/ и от втора възрастова група /IX до XI клас, включително/ следва да се явят съобразно приложения към настоящето писмо график.

Моля да уведомите класираните от повереното Ви училище ученици за участие в областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година и да създадете необходимата организация за тяхното участие.

Участниците следва да носят документ за самоличност и да спазват всички противоепидемични мерки. Носенето на маска е задължително.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите и имената на класираните ученици и график за явяване на областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД