Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-4114/02.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища -координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., изменена със заповед №  РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2020/2021 г., областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 7 февруари 2021 г., неделя, от 14.00 часа. Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 7 февруари 2021 г., неделя в 13:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, СПГЕ „Джон Атанасов“, II АЕГ „Томас Джеферсън и Първа АЕГ, при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност и химикал. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа.

 

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  1. Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 63.
  2. Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ 48.
  3. Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ №26.
  4. Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ 60.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД