Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-2819/03.02.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2152/27.08.2019  г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 година, заповед  № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-633/22.11.2019 г на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и Регламент за провеждане на олимпиадата по  английски език за учебната 2019/2020 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2020 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, както следва:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от IX клас.
  3. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите и четците, определени от Вашето училище, следва да се явят в съответното училище-домакин в 8:00 ч. на 09.02.2020 г. за инструктаж.

Членовете на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата по английски език следва да се явят във II АЕГ „Томас Джеферсън“ на 09.02.2020 г. в 15:30 ч. за получаване на указания.

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по английски език ученици.

Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по английски език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на II АЕГ „Томас Джеферсън“: www.2els.com.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД