Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-7079/02.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, допълнена със заповед № 917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г. допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-123/02.03.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ, областният кръг ще се проведе на 7 март 2021 г. /неделя/, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

За учениците от VІ клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул. „Kняз Борис” № 27, директор Галина Тимова, тел. 02/ 952 13 04

За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

За учениците от ІХ клас от всички райони в

79. СУ „Индира Ганди”, ж.к. Люлин ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89

За учениците от Х клас от всички райони в

39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, директор Евелина Китова, тел. 02/ 885 91 39

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 7 март 2021 г.

Времето за провеждане е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците. Във времетраенето на изпита са включени 15-те минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците. Във времетраенето на изпита са включени 20-те минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик;

VІІ клас  3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за изпълнение на тест от две части: – 1. част: задачи по български език и по литература (от 10 до 20 задачи с избираем и със свободен отговор); 2. част: дава се възможност учениците да изберат един от следните два варианта на задача: създаване на интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба или на есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.

ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор).

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училище с класирани ученици – независимо от броя на класираните ученици – със заповед определя за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда.

Списъкът на квесторите и броят на учениците, които са потвърдили участието си в областния кръг, следва да бъде изпратен в срок до 12.00 часа на 04.03.2021 г. на имейлите на училищата домакини.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 08:00 ч. на 07.03.2021 г.

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и с изпитния формат. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman).

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 60 т., учениците от ХІ клас, получили най-малко 70 т., учениците от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко Отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия определя кои от предложените ще бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на НФСГ след решението на националната комисия, за което ще бъдете уведомени на страницата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД