Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № 8336/21.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по български език и литература за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 6 март 2022 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

  1. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27; 02/987 88 47, email: [email protected]

За учениците от VІ клас от всички райони в

  1. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I” № 27, директор Галина Тимова, тел. 02/ 952 13 04, email: [email protected]

За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в

НФСГ, район „Лозенец“, ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91; email: [email protected]

За учениците от VIII и ІХ клас от всички райони в

  1. СУ „Индира Ганди”, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89, email: [email protected]

За учениците от VII и от X клас от всички райони в

  1. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17, email: [email protected]

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 6 март 2022 г.

Директорите на училищата с класирани ученици следва в срок до 25.02.2022 г. да изпратят по служебен път на училището домакин списък на класираните за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, и списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“.

Директорът на училище с класирани ученици – с повече от един класиран ученик – със заповед определя за всяко училище домакин: учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V и VІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. В срок до 25.02.2022 г. следва да изпратите списъка на квесторите, определени от повереното Ви училище, на имейлите на училищата домакини.

Квесторите да се явят в определеното училище до 07.45 ч. на 6 март 2022 г. за инструктаж.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 6 март 2022 г. в 08.00 ч. в училището, в което са разпределени.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 6 март 2022 г. в 08.30 ч. в училището, в което са разпределени.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman).

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 91 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 61 т., учениците от ХІ клас, получили най-малко 71 т., учениците от ХІІ клас, получили най-малко 71 т. Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия определя кои от предложените ще бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на НФСГ след решението на националната комисия, за което ще бъдете уведомени на страницата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД