Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. №РУО1-4010/15.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката (консолидирана версия), заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областния и националния кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД01-89/15.02.2023 г.  на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата български език и литература Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 25 февруари 2023 г. /събота/ от 09:00 часа, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 0884801553, 02/ 989 01 27; 02/987 88 47, email: [email protected]

За учениците от VІ клас от всички райони в 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I” № 27, директор Галина Тимова, тел. 0879 121 492, email: [email protected]

За учениците от VII и VIII клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 0884 801 708, 02/ 824 88 89, email: [email protected]

За учениците от ІХ и от X клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 0893 685 359,  02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17, email: [email protected]

За учениците от ХІ и от ХІІ клас от всички райони в НФСГ, район „Лозенец“, ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел. 02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91, 0885 733 579, email: [email protected]

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата, следва в срок до 21.02.2023 г. да изпратят по служебен път на НФСГ – училище координатор, списък на класираните ученици, потвърдили участието си за областния кръг, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и личните данни (имена, училище, клас).

Директорът на училище с класирани ученици – с повече от един класиран ученик – със заповед определя за всяко училище домакин: учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V и VІ клас; квестор – учител, специалист по друг учебен предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. В срок до 21.02.2023 г. следва да изпратите списъка на квесторите, определени от повереното Ви училище, на имейлите на училищата домакини.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 07.45 ч. на 25 февруари 2023 г.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 25 февруари 2023 г.  не по-късно от 08.45 ч. в съответното училище, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка). Закъснелите ученици няма да се допускат до участие в областния кръг на олимпиадата по български език и литература.

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman, 10 – 12pt).

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 91 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 61 т., учениците от ХІ клас, получили най-малко 71 т., учениците от ХІІ клас, получили най-малко 71 т. Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия определя кои от предложените ще бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на НФСГ след решението на националната комисия, за което ще бъдете уведомени на страницата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД