Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-4824/15.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (консолидирана версия), заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., изменена със заповед №РД01-101/12.02.2024 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата български език и литература Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 24 февруари 2024 г. от 09:00 часа, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, ул. „Цар Самуил” № 24, email: [email protected]

За учениците от VІ клас от всички райони в 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I” № 27, email: [email protected]

За учениците от VII и VIII клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, email: [email protected]

За учениците от ІХ и от X клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел” № 3, email: [email protected]

За учениците от ХІ и от ХІІ клас от всички райони в НПГПТО „М. В. Ломоносов“, район „Възраждане“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №148, директор Таня Михайлова, email: [email protected]

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата, следва в срок до 20.02.2024 г. да изпратят по служебен път на НФСГ – училище координатор, списък на класираните ученици, потвърдили участието си за областния кръг, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и личните данни (имена, училище, клас).

Директорът на училище с класирани ученици – с повече от един класиран ученик, със заповед определя за всяко училище домакин: учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V и VІ клас; квестор – учител, неспециалист по български език и литература. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. В срок до 20.02.2024 г. следва да изпратите списъка на квесторите, определени с Ваша заповед, на официалните имейли на училищата домакини.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 07.45 ч. на 24 февруари 2024 г.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 24 февруари 2024 г. не по-късно от 08.45 ч. в съответното училище, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана задачата за създаване на ОЛВ и ИС, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman, 10 – 12pt).

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 91 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 61 т., учениците от ХІ клас, получили най-малко 71 т., учениците от ХІІ клас, получили най-малко 71 т. Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия определя кои от предложените ще бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на НФСГ след решението на националната комисия, за което ще бъдете уведомени на страницата на РУО – София-град.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД