Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-2960/ 04.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2149/ 27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графици за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/ 07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 г., заповед № РД 01-633/ 22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ областният кръг ще се проведе на 22 февруари 2020 г., събота, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

  1. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

 За учениците от VІ клас от всички райони в

  1. ОУ „Тодор Минков“,ул. „Kняз Борис ”№ 27, директор Бистра Баирова, тел. 02/ 952 13 04

 За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

              НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91

 За учениците от Х клас от всички райони в

  1. СУ „Пенчо П. Славейков,  ул. „Стара планина ”№ 11, директор Веселка Тепавичарова, тел. 02/ 983 53 63

 За учениците от VІІІ и ІХ и клас от всички райони в

  1. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”,ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

 

Областният кръг започва в 09:00 ч на 22 февруари 2020 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците. Във времетраенето на изпита са включени 15-те минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците. Във времетраенето на изпита са включени 20-те минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик;

VІІ клас  3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор) от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед определя за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. В срок до 14.02.2020 г. следва да изпратите списъка на квесторите, определени от повереното Ви училище, и броя на учениците, които са потвърдили участието си, на имейлите на училищата домакини.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 8:00 ч. на 22.02.2020 г.

На 22 февруари 2020 г., събота, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеката в училището домакин.

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 70 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия определя кои от предложените ще бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на НФСГ след решението на националната комисия, за което ще бъдете уведомени на страницата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД