Областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Изх. № РУО1-7609/15.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 26.02.2022 г. от 09:00 часа  в следните училища домакини:

  • 12. СУ „Цар Иван Асен 2”, район „Средец”, ул. „Иван Асен 2” № 72 – за учениците от първа състезателна група (5. клас);
  • 21. СУ „Христо Ботев”, район „Лозенец”, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас) и пета състезателна група (10. клас);
  • 19. СУ „Елин Пелин“, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16 – за учениците от трета състезателна група (7. клас);
  • НТБГ, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 91 – за учениците от четвърта състезателна група (8-9. клас) и шеста състезателна група (11-12. клас).

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 26.02.2022 г. в 07:30 часа.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.02.2022 г. в 08:00 часа в посочените училища домакини.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.02.2022 г. в 08:15 часа в посочените училища домакини.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД