Областен кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-5531/28.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 04 февруари 2022 г. /петък/ от 14.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата следва в срок до 01.02.2022 г. да изпратят на училището-координатор списък на класираните  ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“ и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/ на имейл: [email protected]

Квесторите следва да се явят в Първа АЕГ на 04.02.2022 г. в 12.45 ч.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 04 февруари 2022 г. в 13.00 ч. в Първа АЕГ.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 04 февруари 2022 г. в 13.30 ч. в Първа АЕГ.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД