Областен кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1 – 2619/31.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 10.02.2023 г. (петък) от 14:00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 07.02.2023 г. да изпратят по служебен път на Първа английска езикова гимназия – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

В срок до 06.02.2023 г. следва да изпратите на имейл [email protected] списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори – от 90 СУ, НГДЕК, 91 НЕГ, 164 ГПИЕ, Американски колеж и 120 ОУ – по 2 квестори. Списъкът с квесторите съдържа трите имена и учебен предмет, по който преподава квесторът /Приложение 1/. Напомням, че квестори трябва да са лица, които не са специалисти по математика и чужди езици.

Квесторите следва да се явят в Първа АЕГ на 10.02.2023 г. в 12.45 ч.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 10.02.2023 г. в 13.00 ч. в Първа АЕГ, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците от повереното Ви училище за мястото на явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по лингвистика на 10.02.2023 г.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел. 0886004695.

 

Приложение:

  1. Списък на определените със заповед на директора квестори /Приложение 1/.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД