Областен кръг на олимпиадата по лингвистика на 03.02.2024 г.

Изх. № РУО1-1855/22.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 03.02.2024 г. (събота) от 09:00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава в училището, в което се обучава декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас), снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата. Директорът на училището, в което се обучава ученикът изпраща оригинала на декларацията на директора на Първа АЕГ. Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 29.01.2024 г. да изпратят по служебен път на Първа английска езикова гимназия – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

В срок до 29.01.2024 г. следва да изпратите на имейл: [email protected] списък /с име, фамилия и учебен предмет, по който преподава/ на определените със заповед на директора на училището квестори от 90 СУ, НГДЕК, 91 НЕГ, 164 ГПИЕ, II АЕГ, Американски колеж и 120 ОУ /по 2 квестори/. Напомням, че квестори трябва да са лица, които не са специалисти по математика и чужди езици. Квесторите следва да се явят в Първа АЕГ на 03.02.2024 г. в 07:45 ч. за инструктаж.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 03.02.2024 г. в 08:00 ч. в Първа АЕГ, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.

При възникнали въпроси: Боянка Кънева  – старши експерт по организация на средното образование в РУО – София-град, тел. 0886004695.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД