Областен кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО 1-4434/05.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-846/06.11.2021 г., изменена със заповед РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 12 февруари 2021 г. (петък) от 14.00 ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

На 12 февруари 2021 г. всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по лингвистика, следва да се явят в Първа английска езикова гимназия не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Времето за работа на областния кръг е 4 часа.

Областният кръг на олимпиадата по лингвистика е анонимен за учениците от VІІI до ХІІ клас.

В срок до 09.02.2021 г. следва да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици по един квестор), съдържащ трите имена и учебен предмет, по който преподава квесторът, на имейл [email protected] .

Квесторите, определени от повереното Ви училище, следва да се явят в Първа АЕГ в 13.00 ч. на 12.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците от повереното Ви училище за мястото на явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по лингвистика на 12.02.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД