Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-5723/31.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас) за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12 февруари 2022 г. /събота/ от 09.00 часа, както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша, Красно село, Средец и Триадица – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Сердика – в 96.СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Лозенец и Оборище – в 107. ОУ, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Подуяне, Сердика, Слатина, Студентски, Панчарево, Триадица, Средец – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Връбница, Възраждане, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата, следва в срок до 09.02.2022 г. да изпратят списък на класираните ученици, за които има подадена в училището, в което се обучават, декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“ (Приложение 1) на имейл [email protected] .

В срок до 08.02.2022 г. следва да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици по един квестор), съдържащ трите имена и учебен предмет, по който преподава квесторът на имейл [email protected]. (Приложение 2) Разпределението на квесторите по училища ще получите на официалните електронни пощи до 10.02.2022 г.

Квесторите, определени от повереното Ви училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 12.02.2022 г. за инструктаж.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08.00 ч. в училището, в което са разпределени.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08.30 ч. в училището, в което са разпределени.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и на учениците от повереното Ви училище за мястото на явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика на 12.02.2022 г.

Проверените и оценени писмени работи на учениците се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

в СМГ – писмените работи на учениците от VIII до XII клас;

в НПМГ – писмените работи на учениците от IV до VII клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. се определят от директора на съответното училище-координатор и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

За допълнителна информация:

Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 0886048944.

 

Приложения:

  1. Списък на учениците за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, и списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“.
  2. Списък на определените със заповед на директора квестори.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД